Obsługa prawna


Nasza firma pozostaje w stałej współpracy z jedną z krakowskich kancelarii adwokackich dzięki czemu możemy zapewnić Państwu kompleksową obsługę firmy, poprzez pełną obsługę prawną, zarówno podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i w formie spółek.
W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstwa możemy zapewnić Państwu pomoc prawną w zakresie:
 • zakładania i rejestracji spółek, poczynając od sporządzenia umowy spółki poprzez prowadzenie postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • prowadzenia stałej bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstwa, w siedzibie Kancelarii, telefonicznie, drogą elektroniczną lub w siedzibie Klienta, w tym również poprzez stałe oddelegowanie prawnika do pełnienia dyżuru u Klienta (tzw. in house lawyer)
 • sporządzania i opiniowania umów handlowych, sporządzania opinii prawnych, udziału w negocjacjach handlowych
 • przekształcania organizacyjnego spółek
 • prowadzenia postępowań z zakresu odpowiedzialności członków organów spółek
 • dochodzenia należności przed tzw. e-sądem
 • dochodzenia roszczeń w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych – tzw. europejski nakaz zapłaty
 • windykacji należności na etapie przedsądowym, dochodzenie roszczeń przed sądem (np. o zapłatę), jak również w postępowaniu egzekucyjnym
 • zawezwania do prób ugodowych
 • reprezentacji przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemców, w zakresie zezwolenia na pracę i legalizacji pobytu cudzoziemców
 • reprezentacji w sprawach związanych z ZUS – odwołania od decyzji do ZUS lub sądu powszechnego, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • reprezentacji przed organami podatkowymi – odwołania od decyzji tych organów, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • reprezentacji w zakresie prawa administracyjnego – wnioski, zażalenia, odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i innych właściwych organów, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego we wszystkich sprawach, a w szczególności w zakresie prawa budowlanego, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koncesji i zezwoleń
 • reprezentacji i obrony w sprawach karnoskarbowych
 • reprezentacji pracodawcy w sporze z pracownikiem przed sądem pracy
 • reprezentacji w postępowaniu upadłościowym zarówno upadłego jak i wierzycieli (sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentacja przed Syndykiem)
 • reprezentacji przed wszystkimi organami administracyjnymi, organami ścigania, sądami powszechnymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi w całej Polsce, przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowywania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburg
 • obsługi prawnej cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce
 • obsługi prawnej stowarzyszeń i fundacji
 • prowadzenia szkoleń
Kancelaria może zapewnić także obsługę w zakresie spraw indywidualnych jak np.: w sprawach rodzinnych (rozwody, alimenty, podział majątku małżeńskiego), spadkowych, związanych z najmem i dzierżawą, karnych.
Kancelaria współpracuje z Notariuszem, co może usprawnić przebieg danego przedsięwzięcia wymagającego dokumentów sporządzonych notarialnie (np. umowy spółek, sprzedaż nieruchomości).
Pozostałe Usługi

Obsługa rachunkowość

Obsługa BHP

Obsługa kadrowa

Dotacje