Rachunkowość

 

Obsługa Księgowa obejmuje :

 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Księgi Rachunkowe
 • Ewidencje Ryczałtowe
 • Ewidencje Sprzedaży i Zakupu dla celów podatku VAT
 • Ewidencje Środków Trwałych
 • Ewidencje przebiegu pojazdów
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, oraz ZUS

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, dekretacja dokumentów, uzgadnianie kont rozrachunkowych, zestawienie obrotów i sald, prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS
 • pełne uczestnictwo w kontrolach
 • archiwizacja dokumentów
 • wyprowadzanie zaległości