Rozliczanie dotacji z UE

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksową obsługę beneficjentów w najbardziej skomplikowanym obszarze dotacji z UE, którym jest rozliczenie i kontrola. Otrzymanie dotacji to tylko część sukcesu. Z naszych obserwacji, doświadczeń naszych Klientów wiemy, że poprawne rozliczenie dotacji unijnych często jest znacznie trudniejsze niż samo przygotowanie wniosku. Profesjonalne rozliczanie dotacji unijnych to eliminowanie ryzyka zwrotu dofinansowania z powodu błędów i nieprawidłowości.

Rozliczanie pozyskanych na projekt środków unijnych jest proste i przyjemne, jeżeli wszystkie etapy jego realizacji idą zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku, umowie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym. Choć rzeczywistość często odbiega od planu zawartego we wniosku, to każdą wydaną złotówkę trzeba prawidłowo rozliczyć.

Nieprecyzyjne rozliczenie niesie ze sobą ryzyko finansowe, nawet utraty przyznanego dofinansowania a także konsekwencji prawnych. Niejednokrotnie poprawne rozliczenie bywa trudniejsze niż samo przygotowanie wniosku aplikacyjnego

 

Rozliczamy projekt – co to znaczy?

Najprościej ujmując, rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych, to proces sprawozdawczości i udokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych oraz proces realizacji wskaźników produktu i rezultatu w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku i umowie o dofinansowanie. Rozliczanie projektu wiąże się z przedstawianiem wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Najważniejszymi są:

 • umowy z dostawcami środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • różnorodnych usług,
 • wystawione za nie faktury oraz potwierdzenia przelewów, które poświadczają zapłatę za otrzymane produkty czy usługi.

Jeśli w ramach projektu dofinansowane były wynagrodzenia pracowników, to konieczne jest także dostarczenie listy płac oraz potwierdzenia przelewów obowiązkowych składek do ZUS-u czy US.

 

Podstawowymi elementami systemu rozliczania dotacji są przede wszystkim:

 • zapisy umowy o dofinansowanie,
 • kwalifikowalność wydatków (każdy program operacyjny ma własny system zasad kwalifikowalności wydatków),
 • wnioski o płatność,
 • wnioski o zaliczkę,
 • monitoring realizacji inwestycji,
 • informacja i promocja projektu,
 • archiwizacja dokumentacji projektowej.

Równie ważne są odrębne konta analityczne w systemie finansowo-księgowym (dla projektu realizowanego przy współudziale środków Unii Europejskiej konieczne jest prowadzenie odrębnej księgowości) i wyodrębnione do projektu konto bankowe.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • Doradztwo i/lub prowadzenie ewidencji księgowej projektu, zgodnej z wymogami instytucji wdrażającej
 • Opracowywanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem prawidłowości i kwalifikowalności, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi o kwalifikowalności wydatków.
 • Przygotowywanie niezbędnych oświadczeń koniecznych w procesie rozliczania projektu.
 • Sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową, o płatność pośrednią i końcową, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
 • Składanie do właściwej instytucji rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektu.
 • Opracowywania korespondencji w imieniu beneficjenta do Instytucji wdrażającej i innych urzędów.

Wykorzystanie wiedzy księgowości, rachunkowości, podatków w połączeniu z nomenklaturą unijną jest niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczania projektów finansowanych (czy współfinansowanych) ze środków unijnych.

Procedury związane z procesem rozliczania projektów, często powodują zniechęcenie beneficjentów do korzystania z programów pomocowych. Tymczasem przejście przez gąszcz restrykcyjnych wytycznych w imię rozwoju firmy nie musi oznaczać problemów. Starania o dotacje unijne nie muszą wiązać się z mnóstwem niewiadomych i straconym czasem. Wszystko to można powierzyć specjalistom, którzy szybko i sprawnie zrobią to za nas.